Beleidsterreinen raadscommissies

De beleidsterreinen uitgesplitst per commissie 

Raadscommissie Bestuur, financiën en economische zaken (BFE), met als beleidsterreinen: 

 • Bestuur:
  Gemeentebestuur, bestuursorganisatie, communicatie
  Regionale samenwerking (Flevoland en Regio Zwolle, Regionale Energie Strategie) en verbonden partijen (Veiligheidsregio, OFGV, GGD, IJsselmeergroep),
  Dienstverlening en participatie: werken voor en met de samenleving
  Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding,
  Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Financiën, grondexploitaties
 • Economische ontwikkeling:
  Sociaal-economisch beleid, gebiedsmarketing, onderwijs&arbeidsmarkt (o.a. WerkCorporatie en Concern voor werk), bedrijventerreinen, ondernemersklimaat, innovatie, duurzaam ondernemen
  Toerisme en recreatie, evenementenbeleid
  Nutsbedrijven
  Cultureel erfgoed, Werelderfgoedcentrum en gebiedsontwikkeling Schokland
 • Maatschappelijk vastgoed: Voorzien in Vastgoed (ViV)(in het kader van grote projecten valt dit onder BFE en afhankelijk van het onderwerp samen met WO en/of SLZ)
  Onderwijshuisvesting, VO-campus, cultuurhuisvesting, zwembad

Commissiegriffier: H.A.R.E. Prins (Eduard)
E-mail: e.prins@noordoostpolder.nl

Raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen

 • Omgevingswet: fysieke, sociale en economische domein
  Omgevingsvisie (structuurvisie): een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met SLZ)
       Openbare ruimte, landschap, groenvoorziening, afval, riolering, natuur/milieu
       Welstandsbeleid
  Omgevingsplan: juridische regels voor bestemmingen (o.a. vrijkomende agrarische erven) en gemeentelijke verordeningen
 • Woningbouwopgave
       Stads- en dorpsontwikkeling, ontwikkelperspectieven
       Flevoland bouwt voor Nederland
 • Veilige wegen met vlotte doorstroming
       Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Energietransitie en klimaat (m.u.v. Regionale Energie Strategie)

Commissiegriffier: E. Kroon (Elles)
E-mail: e.kroon@noordoostpolder.nl

Raadscommissie Samenlevingszaken (SLZ), met als beleidsterreinen:

 • Omgevingsvisie: een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met WO)
       Gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, inclusieve samenleving
 • Opvoeding en onderwijs:
       Peuterspeelopvang en kinderopvang,
       Onderwijsondersteuning/expertisecentrum, leerlingenvervoer, leerplicht, taal en geletterdheid, volwassenen-educatie
       Inburgering
 • Sporten en bewegen
       Sportvoorzieningen, recreatieve sportbeoefening, gezonde leefstijl
 • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
       Cultuurbedrijf, Bibliotheek
 • Sociaal domein
       Volksgezondheid en zorg (digitalisering)
       Wmo, welzijn, ouderen (wonen en zorg)
       Jeugd
       Participatiewet
       Minimabeleid, schulddienstverlening, armoede en bijstand

Commissiegriffier: M. de Wolff (Miranda)
E-mail: griffie@noordoostpolder.nl