Beleidsterreinen raadscommissies

De beleidsterreinen uitgesplitst per commissie 

Raadscommissie Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Bestuur en organisatie: bestuursondersteuning, bestuursorganen, internationale contacten, voorlichting en public relations;
Dienstverlening: Burgerdiensten en project Dienstverlening;
Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding;
Financiën: financiën - geldleningen, beleggingen, belastingen, algemene uitkering, algemene uitgaven en inkomsten, saldi kostenplaatsen en saldo rekening van baten en lasten;
Economische ontwikkeling/werkgelegenheid: markten, bevorderen werkgelegenheid, nutsbedrijven, accountmanagement en acquisitie.

Commissiegriffier: I. Cornelissen (Ineke)
E-mail: i.cornelissen@noordoostpolder.nl

 

Raadscommissie Woonomgeving
Een groene woonomgeving: natuurbescherming, groenvoorzieningen, grachten, waterpartijen, reiniging, riolering, milieu en project Wellerwaard;
Een bereikbare gemeente: verkeer, wegen/straten/pleinen, binnenhavens en waterwegen, waterkeringen;
Noordoostpolder ontwikkelt door: ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieuwing bouwgrondexploitatie, volkshuisvesting, Stadshart, Emmelhage, bouw- en woningtoezicht.

Commissiegriffier: T. Weggen (Tilly)
E-mail: t.weggen@noordoostpolder.nl

 

Raadscommissie Samenlevingszaken
Leren in Noordoostpolder: onderwijstaken, onderwijshuisvesting, volwassenen-educatie, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk;
Ontspannen in Noordoostpolder: zwembad, sportaccommodaties, bevorderen sportbeoefening, centrum kunstzinnige vorming, bibliotheek, cultuur, cultureel erfgoed, media, recreatie en toerisme;
Maatschappelijke participatie: ouderenbeleid, minderhedenbeleid, armoedebeleid, uitstroombevordering, sociale werkvoorziening, re-integratiebeleid, maatschappelijke zorg, sociaal-cultureel werk, vervoers- en woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning, volksgezondheid.

Commissiegriffier: M. de Wolff (Miranda)
E-mail: m.dewolff@noordoostpolder.nl