Beleidsterreinen raadscommissies

De beleidsterreinen uitgesplitst per commissie 

 

Raadscommissie Bestuur, financiën en economische zaken (BFE), met als beleidsterreinen: 
Bestuur en organisatie: bestuursondersteuning, bestuursorganen, internationale contacten, voorlichting en public relations;
Dienstverlening: Burgerdiensten en project Dienstverlening;
Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding;
Financiën: alle Gemeenschappelijke Regelingen,   financiën – geldleningen, beleggingen, belastingen, algemene uitkering, algemene uitgaven en inkomsten, saldi kostenplaatsen en saldo rekening van baten en lasten;
Economische ontwikkeling / werkgelegenheid; markten, nutsbedrijven, bevorderen werkgelegenheid, accountmanagement en acquisitie, recreatie en toerisme, cultureel erfgoed.

Commissiegriffier: H.A.R.E. Prins (Eduard)
E-mail: e.prins@noordoostpolder.nl

 

Raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen:
Een groene woonomgeving: natuurbescherming, groenvoorzieningen, grachten, waterpartijen, reiniging, riolering, duurzaamheid, energietransitie, milieu en project Wellerwaard;
Een bereikbare gemeente: verkeer en vervoer, wegen/straten/pleinen, binnenhavens en waterwegen, waterkeringen;
Noordoostpolder ontwikkelt door: ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieuwing, bouwgrondexploitatie, volkshuisvesting, Emmeloord-Centrum, Emmelhage, bouw- en woningtoezicht

Commissiegriffier: E. Kroon (Elles)
E-mail: e.kroon@noordoostpolder.nl

 

Raadscommissie Samenlevingszaken (SLZ), met als beleidsterreinen:
Leren in Noordoostpolder: onderwijstaken, onderwijshuisvesting, volwassenen-educatie, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk;
Ontspannen in Noordoostpolder: zwembad, sportaccomodaties, bevorderen sportbeoefening, centrum kunstzinnige vorming, bibliotheek, media;
Maatschappelijke participatie; voorkomen, meedoen en ondersteunen (WMO, Jeugdwet, Participatiewet) en Volksgezondheid.

Commissiegriffier: M. de Wolff (Miranda)
E-mail: griffie@noordoostpolder.nl