Raadscommissie BFE

Raadscommissie BFE

Contact informatie

Contact informatie:

Commissiegriffier: E. prins (Eduard)
E-mail: e.prins@noordoostpolder.nl

. raadscommissie Bestuur, financiën en economie (BFE), met als beleidsterreinen:

  • Bestuur en organisatie:
    bestuursondersteuning, bestuursorganen, internationale contacten, voorlichting en public relations;
    Dienstverlening: Burgerdiensten en project Dienstverlening;
    Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding;
  • Financiën: financiën – geldleningen, beleggingen, belastingen, algemene uitkering, algemene uitgaven en inkomsten, saldi kostenplaatsen en saldo rekening van baten en lasten;
  • Economische ontwikkeling / werkgelegenheid; markten, bevorderen werkgelegenheid, nutsbedrijven, accountmanagement en acquisitie.

Leden