Verslagen

Van elke raadsvergadering schrijft Erik Driessen, onze raadsverslaggever, een stukje.

28 augustus 2017

Geen ruimtelijke bedenkingen tegen biovergistingsinstallatie

 De gemeenteraad vergaderde 28 augustus bij uitzondering tijdens het reces. Bij de Provincie Flevoland ligt namelijk de aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding van een biovergistingsinstallatie aan de Oosterringweg 39. Omdat daarvoor van het bestemmingsplan moet worden afgeweken, werd de raad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gevraagd. Vanwege aflopende termijnen voor een subsidieaanvraag is daarvoor een extra vergadering ingelast.

De SP stelde aan het begin van de raadsvergadering voor om het agendapunt later te behandelen in verband met de korte voorbereidingstijd. Dit voorstel kreeg geen meerderheid.

De raad had veel vragen aan wethouder Haagsma. Vragen over het betrekken van de omgeving, de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen en de controle op veiligheid en milieuaspecten. In het debat ging het ook over het betrekken van de omgeving. De SP vond dat de raad of het college, voor het besluit werd genomen, bij bevolking te rade had moeten gaan. Andere partijen, zoals PvdA-GroenLinks, VVD en PU, maar ook de wethouder, vinden dat het proces nu pas begint en dat er nog voldoende tijd is om de bevolking te betrekken. De ondernemer zelf en de Provincie gaan dat proces nu starten. De VVD sprak haar waardering uit voor de inspanning die wordt geleverd om een ondernemer tegemoet te komen.

Uiteindelijk heeft de raad met 21 tegen 3 stemmen ingestemd met het verlenen van de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Alleen de fracties van SP en PvvP stemden tegen.

biovergister

10 juli 2017

Gemeenteraad geeft geen ‘cadeautjes’ ondanks positief saldo

De gemeente Noordoostpolder sluit het boekjaar 2016 af met een positief saldo van bijna drie miljoen euro. Reden genoeg voor de VVD om een miljoen euro ‘terug te geven’ aan de burgers. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt echter dat de polderbewoners uiteindelijk meer hebben aan investeringen.

Lovende woorden maandagavond voor het college van B en W dat voor het derde jaar op rij een positief saldo kon presenteren. ONS stelde daarom voor om de automatische jaarlijkse OZB-stijging niet door te voeren. De VVD zou liever nog verder gaan. “We zijn de moeilijke tijden doorgekomen met geld van de burgers. Het is tijd om een deel daarvan terug te geven”, vindt liberaal Keur, met een verwijzing naar de OZB-stijging van 42 procent in de vorige collegeperiode.

Volgens wethouder Wijnants slaat dat voorstel echter een ‘gat in de begroting’. De meeste andere partijen vinden ook dat burgers meer profiteren van wat de gemeente met dat miljoen euro kan doen. De voorstellen van ONS en VVD haalden het daarom niet. Ook de Politieke Unie haalde bakzeil met een voorstel om dorpen die geen bijdrage ontvangen van Windpark Noordoostpolder jaarlijks met tienduizend euro te ondersteunen. Het plan leverde wel veel hoon op. “U wilt een half jaar voor de verkiezingen een cadeautje weggeven voor electoraal gewin”, stelde PvdA-GroenLinks.

Die fractie riep maandag op tot ‘meer ambitie’ bij het dichten van de kloof tussen arm en rijk. D66 vindt dat het college ‘actiever’ moet zijn in de discussie over de Zuiderzeelijn. Het plan daarvoor is weer uit de kast, hoewel volgens wethouder Poppe het enthousiasme in de noordelijke provincies niet groot is. Toch vindt een meerderheid van de raad dat Poppe de ‘lobbytrein’ in beweging moet krijgen. Ook PvdA-GroenLinks kreeg steun voor een onderzoek naar een snelle treinverbinding.

Een motie van ChristenUnie-SGP redde het ook. Dat betekent dat er in de Noordoostpolder een pilot komt met zogenoemde time-out plekken voor jongeren. Het college nam een motie van het CDA over. De christendemocraten pleitten voor een ‘intensief inburgeringsprogramma’, dat statushouders zo snel mogelijk aan een baan of opleiding helpt.

 

Gemeenteraad stemt in met Centrumplan Emmeloord

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het Centrumplan Emmeloord. Dat betekent niet dat het thema de komende jaren van de politieke tafel is. In september of oktober komt wethouder Suelmann bijvoorbeeld met de financiële onderbouwing. “En ook daarna blijft de gemeenteraad bij elk deelproject aan zet.”

De wethouder probeerde daarmee de zorgen van vooral ONS, PvvP en de SP weg te nemen. Die zijn bang dat ze met een ‘ja’ verder geen invloed meer hebben op de plannen. Fractieleider Berthoo Lammers van ONS wijst daarbij op aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Die heeft twee keer geadviseerd dat de gemeenteraad pas beslissingen moet nemen als plannen financieel onderbouwd zijn. De partij had daarom liever pas in september een beslissing genomen.

De andere partijen lieten zich maandag wel overtuigen door Suelmann. Die legde uit dat de gemeenteraad nu akkoord gaat met het stedenbouwkundig plan. Dat is opgesteld nadat bewoners en ondernemers het omarmden tijdens het zogenoemde ‘Open Planproces’. “Dit gaan we nu financieel doorberekenen. Voor de definitieve invulling zijn we ook afhankelijk van wat de markt wil investeren. De gemeenteraad blijft op elk moment in charge.”

SP, ONS en PvvP wilden die uitspraken graag schriftelijk vastgezet zien, maar de andere partijen zagen daarvan het voordeel niet in. Ze vinden de toezegging van Suelmann voldoende. “Het wordt tijd dat er eens wat gaat gebeuren”, stelde Johan Goos van het CDA bijvoorbeeld. Aan het Centrumplan kleeft zo langzamerhand een historie van meer dan vijftien jaar.

Met de variant die nu verder wordt uitgewerkt, kiest de gemeenteraad voor een compact  en aantrekkelijk centrum, met onder meer een horecapaviljoen op De Deel. De gemeenteraad wil maximaal 4 miljoen euro besteden aan het plan.

ONS en PvvP stelden maandag ook vragen over brieven van ondernemer Van Staveren en investeerder De Hoge Dennen Vastgoed. Die zijn niet enthousiast over het gepresenteerde plan. Volgens Suelmann was hij op de hoogte van die mening. Hij gaat zo snel mogelijk met de ondernemers rond de tafel om de plannen verder te bespreken.


6 juni 2017

Espel krijgt een Multifunctioneel Sportcentrum

Bewoners van Espel trakteerden de lokale politiek dinsdagavond op champagne. Ze zijn blij dat de gemeenteraad het sein op groen zette voor een Multifunctioneel Sportcentrum in het dorp. Noordoostpolder draagt 355.000 euro bij aan het sportonderkomen.

Een werkgroep met leden van Sportclub Espel, Dorpsbelangen Espel en de Werkgroep Vergroten Leefbaarheid Espel werkt sinds 2012 aan het plan. Alle sportverenigingen in het dorp gebruiken straks één centrale accommodatie. Die staat dan op de plek naast het te slopen onderkomen van Sportclub Espel. Het dorp draagt zelf 376.000 euro bij aan de realisatie.

Raad ziet geen heil in aanwijzen testlocatie voor duurzame technologieën

Moet de gemeente Noordoostpolder wel of niet een locatie aanwijzen waar bedrijven innovatieve en vooral duurzame technologieën kunnen testen? Volgens PvdA-GroenLinks wel, maar de partij kon dinsdagavond de rest van de gemeenteraad en het college niet overtuigen. Een meerderheid vindt dat initiatieven uit het bedrijfsleven moeten komen.

Raadslid Hylke Hekkenberg denkt dat bedrijven eerder toehappen als de gemeente een plek aanwijst waar bijvoorbeeld een golfslagcentrale of grootschalige opslag van energie kan komen. Hij stelt zelf de omgeving van het windpark voor.

Wethouder Poppe vond de motie van PvdA-GroenLinks niet nodig. Volgens hem kunnen bedrijven met plannen zich altijd bij de gemeente melden. “Het bedrijfsleven kent onze ambities. Wij faciliteren ondernemers en bewoners graag, maar investeren zelf niet in plannen”, aldus Poppe, die erop wijst dat bijna alle duurzame maatregelen die de komende decennia nodig zijn door bedrijven, bewoners en de Rijksoverheid genomen moeten worden.

De discussie ontstond bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. Daarin staan de activiteiten van de gemeente die duurzaamheid bevorderen. Uiteindelijk moeten die leiden naar een energieneutrale Noordoostpolder in 2030. Het stimuleren van aardgasvrije woonwijken, meer duurzame woningen en opwekking van duurzame energie moeten daarvoor zorgen.

De partijen zijn wel positief over het Uitvoeringsprogramma, al stelt D66 dat die wel heel laat in het jaar op tafel komt. Wethouder Poppe zegde toe dat het programma voor 2018 ‘rond de jaarwisseling’ wordt gepresenteerd.

 

Toekomst toren van uitzonderlijke schoonheid nog onduidelijk

“Een toren van uitzonderlijke schoonheid”, zegt vastgoedadviseur Ralph Steenbergen van bureau NESK over de Poldertoren in Emmeloord. Hij gaf dinsdag in de commissie Woonomgeving een presentatie over de mogelijkheden van het symbool van de Noordoostpolder. Een vastomlijnd toekomstplan voor die uitzonderlijk mooie toren reikte hij niet aan.

Watertorens zorgden ooit voor druk op de waterleiding, maar verloren met de komst van moderne pomptechnieken hun oorspronkelijke functie. Bedrijven, restaurants en andere bewoners trokken in de tientallen meters hoge bouwwerken. In Emmeloord waren de laatste initiatieven weinig gelukkig. Sindsdien staat de Poldertoren de meeste tijd leeg. “Veel bewoners beschouwen het zien van de toren als thuis en vinden het zonde dat er niets mee gebeurt”, concludeert Steenbergen na een inventarisatie onder bewoners en ondernemers.

Zelf werkt hij, met meerdere partijen, vanuit een voormalige watertoren in Groningen. Mogelijkheden volop, zeker als het verwachtingspatroon niet te hoog is, stelt de vastgoedadviseur. “Er zit frictie tussen ondernemers die een kantoor willen vestigen en de realiteit. Een watertoren hou je moeilijk droog. Vogels nestelen er graag in en vormen een goede voedingsbodem voor vliegen”, aldus Steenbergen. Een watertoren is niet de juiste locatie voor een modern en onderhoudsvrij kantoor, wil hij maar zeggen.

Probleem voor een rendabele exploitatie is in zijn ogen ook de verwarmingsinstallatie. Die kan niet één deel van de ruimte verwarmen, maar doet zijn werk meteen in de gehele toren. Een forse aanslag op de energierekening kortom. Kansen zijn er desondanks voldoende. Steenbergen raadt aan om ondernemers en inwoners te activeren. “Geef ze het gevoel dat het ‘hun toren’ is en zorg dat deze beter bereikbaar is. Hij staat nu op een eiland.”

Steenbergen hield de commissieleden drie mogelijke scenario’s voor. Die variëren van ‘hou de toren in stand en stel het uitzichtplatform af en toe open’ tot ‘maak de toren geschikt voor volledige verhuur en stel het uitzichtplatform permanent open’. Hij schat de kosten voor deze uitersten op respectievelijk 50.000 en 250.000 euro per jaar. De meeste partijen vinden de keuze voor een scenario nu een stap te ver. “Dan maken we dezelfde fout als tien jaar geleden. We hebben behoefte aan meer zekerheid voordat we een besluit kunnen nemen”, aldus VVD’er Wielenga.

Hylke Steenbergen van PvdA-GroenLinks zou wel een vervolgstap willen zetten, zeker nadat hij samen met de commissieleden de binnenkant van de toren bekeek. “De staat viel me mee. Op de eerste vijf verdiepingen is geen waterschade zichtbaar. Wellicht kunnen deze op korte termijn in gebruik worden genomen. Dan bekijken we daarna de mogelijkheden voor de rest van de toren.”

Wim van Wegen van D66 durft nog verder te dromen. Hij had de opmerking van Steenbergen over de eilandvorming goed gehoord. “Wij pleiten al langer voor verplaatsing van het busstation, dan ben je meteen van het eiland af. De toren staat er heel behoorlijk bij en er zijn zeker mogelijkheden. Voor een poldermuseum zou dit een geweldige locatie zijn.”

Het college gaat de komende periode de kosten van de scenario’s meer inzichtelijk maken en in gesprek met partijen. Na de zomervakantie wordt dan opnieuw gesproken over de toekomst van de Poldertoren.

 

PvdA-GroenLinks vraagt aandacht voor ‘tiny houses’

Het college van B en W staat positief tegenover de komst van tiny houses in de Noordoostpolder. Dat antwoordde wethouder Suelmann dinsdag op vragen van PvdA-GroenLinks.

Tiny houses zijn kleine, zelfvoorzienende woningen die op meerdere plekken in het land worden gebouwd. Ook in de Noordoostpolder is belangstelling voor een project, maar volgens raadslid Hylke Hekkenberg wachten initiatiefnemers al een jaar op een antwoord van de gemeente.

Volgens wethouder Suelmann dateren de eerste contacten echter van januari. Een mogelijke locatie heeft hij op dit moment nog niet op het oog. Wel wil hij zich daarvoor inspannen zodat eind dit jaar mogelijk meer duidelijk is.

 

 

15 mei 2017

Groen licht voor woonpark voor arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft geen problemen met de komst van een woonpark voor arbeidsmigranten aan de Kuinderweg in Luttelgeest. Op die plek wonen straks driehonderd buitenlandse werknemers. De gemeenteraad moest daarvoor maandagavond een bestemmingsplan vaststellen.

Dat maakt een woonbestemming mogelijk op dit voormalige agrarische bedrijf. Alleen SP en de Partij van vrije Poldermensen stemden tegen. Uit de omgeving zijn geen bezwaren gekomen. Met de stemming over dit onderwerp was de korte gemeenteraadsvergadering meteen weer voorbij.

Burgemeester Van der Werff meldde nog wel dat VVD’er Keur heeft meegedeeld dat hij in december de gemeenteraad gaat verlaten. De liberalen wil ruimte maken voor ‘de volgende generatie’.

CDA wil weer stickers op afvalcontainers

Als het aan het CDA ligt, worden alle afvalcontainers in de Noordoostpolder voorzien van stickers. Die moeten duidelijk maken welk afval in welke container moet. “Als je gedrag van mensen wilt veranderen, moet je ze helpen”, stelt raadslid Johan Goos, met in zijn hand een krantenartikel over verkeerd gebruik van afvalcontainers.

‘Halve badkamer bij het restafval’, staat daar boven. Veel mensen gooien blijkbaar, bewust of onbewust, afval in een verkeerde container. Stickers werken, denkt Goos, met in het achterhoofd dat die er in 2011 ook op zijn geplakt. Wethouder Poppe zegt toe dat hij de mogelijkheid gaat bekijken, maar dan wel als onderdeel van een pakket van maatregelen. Hij wijst er bovendien op dat polderbewoners nog maar net vier containers hebben en moeten wennen aan die nieuwe situatie.

 hvc-19

Burgemeester: berichten over incidenten AZC  ‘stemmingmakerij’

“Stemmingmakerij”, zegt burgemeester Van der Werff over berichten dat in het AZC Luttelgeest vorig jaar achthonderd ‘incidenten’ waren. “Zeshonderd daarvan zijn in de sfeer van ‘roken op de kamer’ of ‘gebruik alcohol’”, aldus Van der Werff op vragen van Arjan van de Beek van ONS. Die wilde weten of de veiligheid van de bevolking in gevaar is geweest.

Volgens Van der Werff niet. Die wijst erop dat de incidenten op het terrein van het AZC plaatsvonden. “COA en het Rijk zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein, wij daar buiten. Incidenten buiten het terrein zijn mij niet bekend. De risico’s voor de bevolking zijn niet groter dan in elke willekeurige wijk in de Noordoostpolder”, aldus Van der Werff.

Hij wijst erop dat het niet vreemd is dat er soms incidenten zijn. “Bewoners van het AZC komen uit zeer stressrijke gebieden en leven hier dicht op elkaar. Van de tweehonderd meer serieuze meldingen, gaat het relatief vaak om dreigen met suïcide. Dat laat zien dat deze mensen vaak tot het randje toe gestrest zijn.”

18 april 2017

Gemeenteraad Noordoostpolder vestigt snelheidsrecord

Binnen vijf minuten beëindigde burgemeester Van der Werff dinsdagavond de eerste gemeenteraadsvergadering nieuwe stijl. Over sneller besluiten nemen gesproken. Dat is althans een van de doelen van de nieuwe stijl. “Dat het zo snel ging, heeft vooral te maken met het gebrek aan agendapunten”, klonk het na afloop bijna geruststellend.

De Noordoostpolder wil snellere besluitvorming en meer discussie tussen de gemeenteraadsleden. Een nieuwe vergaderstructuur moet daaraan bijdragen: de politici bespreken eerst in drie afzonderlijke commissies de agendapunten en besluiten daarover, als het goed is, op dezelfde avond in de raadsvergadering.

Bij gebrek aan veel agendapunten lukte dat op de eerste avond wonderwel. Van der Werff kon drie hamerstukken aftikken en bracht één ‘stemstuk’ in de vergadering. Met een ruime meerderheid koos de gemeenteraad voor het vervangen van de Marknesserbrug door een ‘stadspoortvariant’.

Daarover was in de commissie overigens wel de nodige discussie, zodat ook dat doel van de nieuwe opzet behaald werd. Zoeken was het nog wel voor de commissieleden. “Volgens de nieuwe opzet mag ik nu….”, was de meest gehoorde zin van de avond. Of de nieuwe opzet inderdaad een verbetering is, moet blijken als de politiek meer agendapunten te verhapstukken heeft.

 

VVD stelt vragen over subsidie Mannencentrum

Het Mannencentrum in Emmeloord heeft in de eerste periode van het bestaan al waarde gehad. Dat antwoordde wethouder Bogaards maandagavond op vragen van de VVD. Raadslid Lindenbergh vroeg zich af wat ‘nut en noodzaak’ zijn van een subsidie aan dit centrum voor allochtone mannen.

Volgens Bogaards kan het centrum, net zoals het Vrouwencentrum, een belangrijke ontmoetingsplek zijn. “In onze gemeente zijn er weinig plekken waar mannen van andere nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten. We hebben hier bijvoorbeeld geen theehuizen”, aldus de wethouder. Zij wijst erop dat het Vrouwencentrum een belangrijke gesprekspartner van de gemeente is. “Ook over maatschappelijke onderwerpen zoals radicalisering.”

Het Mannencentrum leidde al tot een betaalde baan voor een bezoeker. Ook hebben jongeren taakstraffen uitgevoerd bij de organisatie. Bogaards hoopt dat dit centrum ook uitgroeit tot een gesprekspartner. Maar waarom niet één centrum voor mannen én vrouwen, vroeg Lindenbergh zich af. “Mogelijk dat dit initiatief daar in de toekomst naar leidt”, opperde Bogaards, die erop wijst dat de subsidie alleen voor dit jaar bedoeld is. Daarna wordt gekeken wat de waarde van het centrum is.

De polder is met Amsterdam de enige gemeente waar een dergelijk initiatief is ontstaan. “Waarom moeten we zo voorop lopen?”, vroeg Lindenbergh nog. “Waarom niet?”, antwoordde Bogaards.

Logo mannencentrum

Raad kiest voor ‘uitstraling’ bij nieuwe Marknesserbrug

De gemeenteraad kiest bij de vervanging van de Marknesserbrug voor de ‘stadspoortvariant’. Die 3,6 miljoen euro kostende brug moet de toegang naar Emmeloord meer allure geven. SP en VVD zijn niet gelukkig met de keuze, die een half miljoen euro duurder is dan de basisvariant. “Met dat geld kun je veel betere dingen doen”, stelt SP’er Nijholt.

Ook Keur van de VVD is om financiële redenen tegen die duurdere brug. Hij trok dinsdag fel van leer in de commissie Woonomgeving, die aan de raadsvergadering vooraf ging. “De gemeente moet meer vet op de botten krijgen. Ik kan me nog herinneren dat we ooit 110 miljoen euro spaargeld hadden, dat is nu nagenoeg nul. Dan verbaast ons deze keuze van de andere fracties. Zo ga je niet met geld van de burger van de Noordoostpolder om”, vindt Keur.

De meerderheid kiest echter toch voor de uitstraling van de brug. Volgens Van de Beek van ONS is de stadspoortvariant ook de meest veilige. “Het fietspad ligt straks binnen de pijlers van de brug. Dat verbetert het overzicht en de veiligheid. Voor ons geeft dat de doorslag.”

De nieuwe brug gaat zeventig tot tachtig jaar mee. Daarmee is nieuwbouw uiteindelijk goedkoper dan renovatie, waarvoor de gemeenteraad drie jaar geleden al koos. Toen een aannemer de opdracht teruggaf, kwamen er nieuwe opties op tafel.