Verslagen

Van elke raadsvergadering schrijft Erik Driessen, onze raadsverslaggever, een stukje.

13 november 2017

Theo Groen nieuw raadslid voor CDA

Emmeloorder Theo Groen is de komende maanden gemeenteraadslid namens het CDA. Hij volgt partijgenoot Van der Wal op. De voormalig marathonschaatsers verhuisde onlangs naar een boerderij buiten de gemeentegrenzen. Groen is bedrijfskundig adviseur en onder meer actief binnen de paardensport.

Namens PvdA-GroenLinks werd maandagavond Henk van der Linde geïnstalleerd als burgerraadslid. Hij is in het dagelijks leven zorgmakelaar.

installatie-raadsleden-1

‘Jaarlijkse exercitie’ VVD zonder succes

De VVD vond maandag geen meerderheid in de gemeenteraad voor het verlagen van de Onroerend Zaakbelasting. Als het aan de liberalen ligt, zouden inwoners van Noordoostpolder 1 procent minder OZB hoeven te betalen. Het college kiest juist voor een lichte verhoging.

Volgens Willem Keur van de VVD moet de gemeente zorgen dat de kosten voor de burger ‘structureel zo laag mogelijk’ zijn. Hij wijst er ook op dat het college de OZB een paar jaar geleden met 42 procent verhoogde ‘om hier de tent overeind te houden’.

Partijgenoot en wethouder Wijnants ziet het net wat anders dan Keur. Hij sprak over een ‘jaarlijkse exercitie’ van de VVD, omdat de partij elk jaar pleit voor verlagen van de OZB. “De gemeente moet tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk realiseren voor de burger. En wij hebben op allerlei terreinen nog veel ambities”, aldus de wethouder, die het amendement daarom afraadde.

Veel behoefte aan discussie over het amendement van de VVD hadden de andere partijen niet. “Wij besteden dit geld liever aan de mensen aan de onderkant die het echt nodig hebben”, zei Henriëtte van Keulen namens ChristenUnie/SGP.

Geen steun voor SP-motie ‘lijken uit de kast’

De gemeenteraad steunde maandag de SP-motie ‘lijken uit de kast’ niet. De partij zou graag een overzicht zien van projecten waarmee de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen problemen kan krijgen.

Wethouder Bogaards zag eerder een ‘motie van wantrouwen’ in het idee van de SP. Die kwam met de opmerkelijke motie met in het achterhoofd discussies over de golfbaan, het pand van Sinke en Wereld Erfgoed Schokland.

“Daarbij hebben we geen open en transparante bestuursstijl ervaren. Mogelijk zijn er nog meer dossiers waarbij lijken in de kast zitten en waarmee we elkaar in de volgende periode in verlegenheid te brengen”, vroeg fractievoorzitter Hoekstra zich af, die zelf niet over een motie van wantrouwen spreekt.

Veel steun voor de motie was er niet. De Politieke Unie wees er bijvoorbeeld op dat projecten waaraan risico’s kleven aan bod komen tijdens de overdracht van het oude aan het nieuwe college.

foto-vergadering-raad-bijgesneden

ONS wil plan Randmeer uit de koelkast

Wat ONS betreft zwengelt de gemeente Noordoostpolder de aanleg van een Randmeer weer aan. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers is het economisch gesternte gunstig genoeg om het plan uit de bureaulades te halen.

Wethouder Poppe wil de mening van omringende gemeenten en de betrokken provincies polsen, maar ziet daar zelf weinig heil in. “Het vorige college heeft het onderwerp Randmeer al van tafel gehaald. ‘Hoge kosten, weinig rendement’, was de conclusie van Lemsterland, Steenwijkerland en de provincies Flevoland en Overijssel. Volgens mij zijn de economische omstandigheden niet van dien aard dat we ons zulke grote investeringen kunnen veroorloven”, aldus Poppe.

Raad draait verhoging toeristenbelasting terug

De gemeenteraad heeft maandagavond een verhoging van de toeristenbelasting teruggedraaid. Volgens D66, ONS en PvvP is het duurder maken van die heffing ‘toeristenonvriendelijk’ en een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter die mening.

Wethouder Wijnants raadde het amendement af. Hij wijst erop dat van de inkomsten juist voorzieningen en faciliteiten worden gefinancierd waarvan toeristen profiteren. Ook stelt hij dat een groot deel van de inkomsten wordt betaald door buitenlandse werknemers.

Minder succes had een voorstel van de VVD voor de komst van een ‘pop-up VVV’. Wethouder Poppe wil de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, maar pint zich niet vast op de uitkomst. Volgens Poppe bepalen ondernemers en vrijwilligers of zo’n tijdelijk toeristisch onderkomen er wel of niet komt. Een meerderheid van de raad is dat met hem eens.

De VVD ziet in de zomermaanden graag een VVV in Emmeloord, omdat toeristen nu ‘stranden’ in het centrum. Om hoeveel mensen dat gaat, konden de liberalen op vragen van D66 echter niet aangeven. Het CDA ziet niets in het idee, omdat toeristen zich vooral en steeds meer op het internet oriënteren.

Politieke Unie zette tijdens de vergadering vraagtekens bij het verhogen van bepaalde leges, zoals die voor de omgevingsvergunning. Volgens de partij is er spraken van een ‘dubbele belasting’, omdat de bouwkosten ook stijgen. Bovendien zou de gemeente al meer inkomsten via leges binnenkrijgen vanwege de aantrekkende economie.

Politiek buigt zich in 2018 over een taalplan

De politiek buigt zich in het eerste kwartaal van 2018 over een taalplan dat moet zorgen dat meer inwoners van de Noordoostpolder goed Nederlands spreken. Er wordt dan een commissievergadering aan het onderwerp gewijd. Met die toezegging komt wethouder Wijnants tegemoet aan de wens van PvdA-GroenLinks.

Die fractie wijst erop dat taal op veel fronten cruciaal is. “In de oudere wijken van Emmeloord komt contact tussen buurtbewoners moeilijk tot stand, omdat veel bewoners geen Nederlands spreken”, gaf raadslid Van der Velde maandag in de gemeenteraad een voorbeeld. Hij wil dat de gemeente meer doet om te zorgen dat mensen Nederlands kunnen spreken.

Van der Velde maakt zich ook zorgen over ‘het uitsluiten van nieuwe Nederlanders’, zei hij tijdens de behandeling van de Najaarsrapportage. Volgens Van der Velde worden buitenlanders ook in de Noordoostpolder gediscrimineerd. “Vindt u het gek dat ze daarom kiezen voor de veiligheid van hun eigen groep, waarmee ze vervolgens hun eigen isolatie vergroten?”

taalles

Gemeenteraad stemt in met renovatie golfbaan

De gemeenteraad helpt Golfclub Emmeloord aan een betere golfbaan, maar een hole-in-one was dat besluit maandagavond niet. Berthoo Lammers van ONS zorgde voor een verrassende wending door een contract uit te delen waarin staat dat de gemeente juridisch gezien niet verantwoordelijk is voor de staat van het complex.

Voor de bespreking van het voorstel vroeg Lammers of het college alle relevante informatie met de gemeenteraad had gedeeld. Na een schorsing kwam hij vervolgens met het contract op de proppen, dat overigens in 2019 afloopt. “Het is zeer discutabel of de gemeente verantwoordelijk is: dat had ik graag van tevoren willen weten. We vragen nu alle inwoners van de polder een tientje waarmee zeshonderd leden van de golfclub een balletje kunnen putten”, aldus Lammers.

Volgens wethouder Haagsma heeft hij de informatie niet bewust achtergehouden. Hij spreekt van een ‘standaardclausule in een standaardcontract’, al erkent hij wel dat een rechter wellicht oordeelt dat de gemeente niet verantwoordelijk is. “Dan kun je kiezen voor een juridisch traject, maar dat vind ik niet de manier waarop wij met onze huurders omgaan. De golfclub heeft alles gedaan om de baan bespeelbaar te krijgen, nu moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.”

De SP had juist die afweging van de wethouder eerder willen vernemen. “Had ons meegenomen in uw keuze”, aldus fractievoorzitter Hoekstra. Zij wilde nog een amendement indienen dat moest voorkomen dat hetzelfde vraagstuk over een paar jaar weer op tafel ligt. De meerderheid had daaraan geen behoefte. Wethouder Haagsma kan overigens, met de nog steeds inklinkende belt, niet garanderen dat de baan nu wel probleemloos bespeelbaar blijft.

Een meerderheid van de gemeenteraad is uiteindelijk bereid om 420.000 euro te investeren in de renovatie van de golfbaan. Naast ONS en SP stemden ook PvvP en Rien van de Velde van PvdA-GroenLinks tegen.

 golfbaan-1

 

6 november 2017

Onderzoek naar mogelijkheid ‘pop-up VVV’

Wethouder Poppe gaat inventariseren wat de mogelijkheden voor een ‘pop-up VVV’ in Emmeloord zijn. Volgens Ellen Lindenbergh van de VVD zou een tijdelijk toeristisch centrum in een leegstaand pand veel bezoekers van de polder in de zomermaanden kunnen helpen.

Lindenbergh hoort verhalen dat toeristen in de zomer op zoek zijn naar een VVV. Die is echter verdwenen sinds het vertrek van de ANWB uit Emmeloord. Met vrijwilligers zou de voorziening mogelijk weer in de banen kunnen worden geholpen. Volgens ONS zou de poldertoren daarvoor een prima plek zijn.

Het CDA tipte maandagavond mogelijke Europese subsidie voor gratis WIFI aan. Europa heeft veel geld beschikbaar voor gemeenten die daarin willen investeren. Wethouder Wijnants zegde toe daar, in samenwerking met ondernemers, naar te gaan kijken.

Zijn collega Bogaards-Simonse heeft overigens de portefeuille ‘Schokland’ overgenomen van burgemeester Van der Werff. Die geeft deze uit handen omdat de kwestie politiek te gevoelig is geworden.

 

Gemeenteraad wil golfbaan uit de blubber halen

Ondanks veel kritiek en vraagtekens trekt de gemeenteraad vermoedelijk 420.000 euro uit voor de renovatie van de golfbaan aan de Casteleynsweg. Alleen SP en D66 willen tijdens de gemeenteraad van komende maandag verder praten over het onderwerp, bleek maandagavond tijdens de commissie Samenleving.

Penningmeester Max Brus lichtte tijdens dat rondetafelgesprek de blubberige situatie van zijn golfclub toe. Eigenlijk al sinds de aanleg in 2008 is de baan op De Terp te vochtig. In de natte seizoenen kunnen de 750 leden daarom de helft van de tijd niet golven. “Wij hebben niet meteen aan de bel getrokken, omdat we dachten dat de situatie zou verbeteren als De Terp verder zou inklinken”, antwoordde Brus op vragen van de SP.

Die ‘achteraf ijdele hoop’ was ook voor de gemeente reden om niet in te grijpen, zei wethouder Haagsma maandag. Hij trok uitvoerig het boetekleed aan. “Dit project had beter begeleid kunnen en moeten worden. Wij hadden onvoldoende kennis over de aanleg van een golfbaan. Daarom hadden we externe expertise moeten inschakelen”, aldus de wethouder.

Pas nadat een onderzoek van de gemeente een eerder onderzoek dat de golfclub liet uitvoeren ondersteunde, kwam de gemeente wel in actie. En dat betekent dat er 420.000 euro nodig is voor het vervangen van de toplaag. Garanties dat de problemen definitief van de baan zijn, geeft Haagsma niet. “De Terp is nog steeds aan het nazakken. Ik kan geen enkele belofte doen over hoe de baan zich zal gedragen.”

Een claim neerleggen bij de betrokken aannemer blijkt ‘niet valide’, antwoordde Haagsma maandag op vragen van onder meer ONS. Die partij vindt het ‘schrijnend’ dat het college niet eerder ingreep. “De burger draait nu op voor het slechte werk van de aannemer”, aldus raadslid Arjan van de Beek.

 

16 oktober 2017

VVD verbaasd over folder Carrefour

Onjuiste informatie in een folder brengt de ‘politieke onafhankelijkheid’ van welzijnsorganisatie Carrefour in gevaar. Dat vindt VVD-raadslid Ellen Lindenbergh. Zij verbaast zich er over dat de organisatie zich in de folder baseert op informatie van de SP.

Carrefour spreekt in de uitgave over zestienhonderd kinderen die in de polder in armoede opgroeien. Volgens onderzoek van de gemeente zijn dat er ruim zeshonderd. Lindenbergh groef in haar geheugen en ontdekte dat de cijfers van Carrefour uit een notitie van de SP komen.

“Niet handig”, beaamt wethouder Bogaards, maar volgens haar heeft Carrefour de onjuiste informatie op de website al veranderd. “De organisatie bracht de folder uit op het moment dat de cijfers van de gemeente nog niet bekend waren. Toen is de keuze gemaakt om getallen van de SP te gebruiken”, legde Bogaards uit.

 

Alternatief voor dagopvang ouderen in polderdorpen

De gemeente gaat met de dorpsbelangen in Ens, Creil en Kraggenburg kijken naar een alternatief voor de dagopvang voor ouderen. De zorggroep maakte onlangs bekend dat de voorzieningen daarvoor sluiten.

Volgens wethouder Bogaards maken slechts veertien mensen gebruik van de drie locaties. “Dan is duidelijk dat verdergaan financieel niet haalbaar is”, antwoordde ze op vragen van raadslid Van Elk van de Politieke Unie. De polderbewoners zijn per brief geïnformeerd over de situatie.

 

SP pleit voor experiment legale wietteelt in de polder

De SP zou graag zien dat in de Noordoostpolder een experiment met legale wietteelt komt. Volgens de partij moet de gemeente zich daarvoor aanmelden bij de rijksoverheid. Dat is wethouder Bogaards voorlopig echter nog een paar stappen te ver, zei ze maandagavond in de gemeenteraad.

Volgens Tjitske Hoekstra bepleit het nieuwe kabinet een experiment met legale wietteelt. De Noordoostpolder is daarvoor volgens haar een ideaal terrein. “Legale wietteelt past prima in onze agrarische omgeving. Het is ook goed voor de werkgelegenheid en haalt de bodem weg onder illegale wietteelt. Nu rolt de politie regelmatig kwekerijen op”, aldus Hoekstra.

Wethouder Bogaards antwoordde dat ze het onderwerp eerst grondig wil bespreken, voordat ze een eventuele interesse in een experiment gaat uitspreken.

 

Burgemeester geeft portefeuille Schokland uit handen

Burgemeester Aucke van der Werff draagt de portefeuille ‘gebiedsontwikkeling Schokland’ over aan een wethouder. “100 procent mee eens…”, concludeerde hij maandagavond toen PvdA/GroenLinks de commissie Samenlevingszaken aftrapte met de stelling dat een burgemeester niet verantwoordelijk kan zijn voor dit ‘bestuurlijk kwetsbare dossier’.

Van der Werff lag de afgelopen week onder vuur nadat Gedeputeerde Staten de gemeenteraad per brief duidelijk maakte dat een raadsvoorstel niet deugde. De burgemeester trok maandag openlijk het boetenkleed aan. Hij sprak over ‘twee missers’ en een ‘ernstige slip of the pen’.

Volgens Van der Werff komt dat omdat het college het ambtelijk apparaat om een ‘scherp voorstel’ vroeg. In dat stuk staat dat de provincie het risico draagt voor de aankoop van gronden. “Dat is onjuist en ik heb daar overheen gelezen. Wij hadden moeten schrijven dat wij maximaal 2,3 miljoen euro willen investeren, zoals de provincie maximaal tot 10 miljoen euro wil gaan. Dat het risico bij de provincie ligt, is onzin. Excusez moi”, aldus Van der Werff.

De burgemeester benadrukte maandag meerdere malen dat de Noordoostpolder verder geen risico’s loopt bij de plannen rond Schokland. Hij betreurt dat bijvoorbeeld de SP nu met ‘wantrouwen’ naar verdere voorstellen kijkt en ontkent, zoals D66 oppert, dat de verkeerde informatie in het raadsvoorstel een strategische keuze is.

‘Kristalhelder’ wil Van der Werff zijn over de positie van de rijksoverheid. Als het nieuwe kabinet niets ziet in de plannen voor de toekomst van Schokland, komt de status van werelderfgoed in gevaar. De overheid zou 6,6 miljoen euro moeten bijdragen. “Als we daar met het Rijk niet uitkomen, gaan de plannen niet door en gaat het werelderfgoed verloren. Maar we gaan ervan uit dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Bang voor een deuk in de relatie met de provincie en de andere partners in het plan is Van der Werff niet. Dinsdagochtend zit hij al rond de tafel met de provincie. “De relatie met de partners gaat als een tierelier”, aldus de burgemeester, die wel moest erkennen dat de onderhandelingspositie van de Noordoostpolder er door de ontwikkelingen van de afgelopen weken niet sterker op is geworden.

 Lufo-HeelSchokland

Gemeenteraad stemt in met centrumplan

De gemeenteraad is akkoord met het zogenoemde beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing van de plannen voor het stadshart van Emmeloord. Alleen SP en ONS stemden tegen.

Beide partijen stelden maandagavond nog kritische vragen over de plannen. De SP is ‘flabbergasted’ dat wethouder Suelmann ‘eigenhandig de plannen aanpast’. Volgens Juup Nijholt zijn de keuzes van de bevolking tijdens het open planproces steeds minder zichtbaar. Hij wijst bijvoorbeeld op een veranderde kleur stenen voor de Korte Achterzijde.

Wethouder Suelmann vindt het beeldkwaliteitsplan echter een goede vertaling van het open planproces. Hij gaat plannen nu bespreken met direct betrokkenen. Dat geldt ook voor bebouwing van het Jumboplein. Ondernemers meldden tijdens de vorige raadsvergadering dat ze daarin weinig heil zien.

ONS is vooral bang dat de gemeenteraad zijn controlerende functie verliest. De partij vindt dat het college wijzigingen in de plannen moet bespreken met de gemeenteraad. Fractievoorzitter Lammers bepleitte ook om de plannen voor het Jumboplein uit de programmaexploitatie te halen, omdat hij de kans op minder dan 50 procent acht dat deze doorgaan. Een amendement van ONS kreeg echter onvoldoende steun.

 LangeNering2-2007-08-29-1

‘Lange afstandsloper’ Van der Wal uit de gemeenteraad

Geert Jan van der Wal nam maandagavond afscheid van de gemeenteraad. De CDA-politicus is verhuisd naar de gemeente Urk en kan daarom niet langer in de politiek van de Noordoostpolder actief zijn.

“Een lange afstandsloper die niet houdt van korte sprongen. Je blijft net zolang doorgaan tot je bereikt wat je wilt bereiken. Die kwaliteit moet een politicus hebben”, zei burgemeester Van der Werff bij het afscheid van de voormalig marathonschaatser. Volgens de burgemeester behoorde Van der Wal tot een nieuwe generatie politici die een ‘verfrissende aanpak’ mee brachten en die de werkwijze van de gemeenteraad hebben veranderd.

In de gemeenteraadsvergadering van maandag werd Martin Mulder uit Nagele geïnstalleerd als burgerraadslid voor ONS.

 

25 september 2017

Willemengs neemt ‘ambtsketen’ van Jens over

Willemengs Schutte uit Ens is het komend jaar de jeugdburgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Zij volgt haar plaatsgenoot Jens van Leeuwen op. Willemengs werd maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd.

Jens heeft ‘vooral een leerzaam jaar’ achter de rug, zei hij maandag. Volgens burgemeester Van der Werff heeft hij ook veel bereikt. “Denk aan je idee voor een NOP-kast voor kids, waarmee je het Jeugdjournaal haalde”, aldus Van der Werff, doelend op het plan van Jens dat het mogelijk maakt dat alle kinderen in de Noordoostpolder kunnen sporten. De burgemeester vindt dat ook de eigen pagina in De Flevopost en een aantal activiteit de kloof met de burger hebben verkleind.

Of Jens later ook beroepsmatig burgemeester wil worden, weet hij nog niet. “Dat denk ik niet, maar het plan kan nog veranderen.”

Willemengs zei ‘Ja’ op de vraag of zij zich wil inzetten voor de kinderen in Noordoostpolder. Ze heeft ook al ideeën over hoe ze dat wil doen, bijvoorbeeld door een strippenkaart waarmee kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen.

 0-jeugdburg

 

CDA: snel maatregelen N50 nodig

De maat is wat het CDA betreft vol: er moeten snel maatregelen komen die de veiligheid op de N50 tussen Kampen en Ens verbeteren. Raadslid Goos wijst daarbij op de vele ‘ernstige en fatale ongevallen’.

Wethouder Poppe is het volledig met Goos eens. Volgens hem wordt er in het regio-overleg met onder meer de gemeentes Kampen en Dronten ook nadrukkelijk gesproken over maatregelen. Poppe wijst erop dat Rijkswaterstaat komend jaar aan de slag gaat met groot onderhoud. Daarna moet er op zijn minst een scheiding tussen de rijbanen komen en op termijn is een driebaans en nog later een vierbaans weg noodzakelijk.

 

Noordoostpolder meet geluid vliegtuigen boven Ens

De gemeente Noordoostpolder gaat in Ens het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. Met die nulmeting wil de gemeente na 2019 analyseren of de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor het polderdorp. Vanaf dan vliegen er meer vliegtuigen op Lelystad, dat een soort dependance wordt van Schiphol.

Die nulmeting kondigde wethouder Poppe maandagavond aan na vragen van PvdA/GroenLinks. Fractievoorziter Van der Velde is benaderd door bewoners die zich zorgen maken over de lage vliegroutes rond Lelystad. Volgens Poppe lijkt het erop dat de andere Flevopolders meer hinder krijgen dan de Noordoostpolder. “Maar dit thema speelt in Ens natuurlijk wel degelijk. Vandaar dat we een nulmeting houden”, aldus Poppe. Hij beschouwt 2023 als een belangrijk jaar. Vermoedelijk wordt dan het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. “Dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de Noordoostpolder hebben”, aldus Poppe.

‘Potato Europe in 2022 gewoon weer in Emmeloord’

“Eén ding is zeker: Potato Europe is in 2022 gewoon weer in Emmeloord”, zegt burgemeester Van der Werff. De gemeente wil zich maximaal inspannen om het evenement opnieuw naar de polder te halen, antwoordde hij maandag op CDA-vragen.

De christendemocraten wilden weten hoe de gemeente terugkijkt op het evenement. Deelnemers hadden na afloop veel kritiek. “Dramatisch, de tranen sprongen me in de ogen”, erkent Van der Werff zich in het beeld. “Ontzettend jammer dat we zo door het weer in de steek zijn gelaten na alle energie die in dit evenement is gestoken.”

De gemeente gaat de komende tijd eerst de eigen rol evalueren en daarna met andere betrokkenen om tafel. Van der Werff: “Een scala aan maatregelen is denkbaar: iedereen bruist van de ideeën.”

3-AardappelManifestatie

 

Onderzoek naar verlichting Wellerwaard

Laat succesje voor ONS: de gemeente gaat onderzoeken of verlichting op de route tussen Emmeloord en Wellerwaard mogelijk is. De partij deed dat voorstel al in juli, maar waren er evenveel voorstanders als tegenstanders voor het plan.

Volgens de procedure moet de gemeenteraad zich dan in de volgende vergadering opnieuw stemmen over het voorstel. En nu bleek het overgrote deel van de politiek wel voor een onderzoek. Volgens ONS is de route nu onveilig tijdens de donkere uren.

 

Ondernemers zien volbouwen Jumboplein niet zitten

Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) omarmt de plannen voor het stadshart van Emmeloord, maar ziet niets in bebouwing van het Jumboplein. Dat meldde ondernemer Jeroen Beekman maandagavond in de commissie Woonomgeving.

Volgens hem zijn ondernemers enthousiast over het grootste deel van het plan. "Het is een fantastisch plan waar we op hoofdlijnen helemaal achter staan. Het horecaplein op De Deel is super. We krijgen een gezellig stadshart waaraan veel behoefte is", aldus Beekman, die ook positief is over het overleg met de gemeente. Volbouwen van het Jumboplein raadt de BAN echter af.

"Verplaatsen van bedrijven naar het centrum juichen wij toe, maar voeg geen extra meters bebouwing toe. Er is weinig of geen interesse vanuit de detailhandel om zich in Emmeloord te vestigen", waarschuwt de ondernemer. Hij wijst erop dat het aantrekken van de economie voorbijgaat aan de detailhandel. "De omzet van de kledingbranche groeit wel, maar dat komt door internetverkoop. In de winkelstraat daalt de omzet nog steeds. Ook daarom zien we geen heil in volbouwen van het Jumboplein."

Een aantal partijen vraagt zich af wat deze visie betekent voor de centrumplannen. Volgens wethouder Suelmann verandert het proces echter niet. "We willen voortvarend aan de slag en bespreken elk onderdeel met marktpartijen. Dat geldt ook voor het Jumboplein. Als ondernemers geen heil zien in bebouwing, komen we met een alternatief terug naar de raad. De markt bouwt, wij niet. We moeten echter dingen in gang zetten, anders blijven we eindeloos praten."

Een alternatief moet zoveel mogelijk aansluiten bij het open planproces, waarin bewoners zich uitspraken voor het huidige plan. Onder meer CDA en VVD willen daar zoveel mogelijk aan vasthouden. "Als we nu al bebouwing van het Jumboplein uit het plan halen, nemen we de burgers niet serieus", stelt Goos van het CDA. De gemeenteraad praat in oktober verder over het zogenoemde beeldkwaliteitsplan voor het stadshart.

Ondernemers zetten zich ondertussen in voor een fonds waaruit ze marketing en activiteiten betalen. Die moeten meer volk naar het centrum van Emmeloord lokken. De gemeente draagt veertigduizend bij aan dit fonds. Dan moet wel minimaal de helft van de ondernemers willen meebetalen.

4-Jumbo-Kettingplein

 

28 augustus 2017

Geen ruimtelijke bedenkingen tegen biovergistingsinstallatie

De gemeenteraad vergaderde 28 augustus bij uitzondering tijdens het reces. Bij de Provincie Flevoland ligt namelijk de aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding van een biovergistingsinstallatie aan de Oosterringweg 39. Omdat daarvoor van het bestemmingsplan moet worden afgeweken, werd de raad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gevraagd. Vanwege aflopende termijnen voor een subsidieaanvraag is daarvoor een extra vergadering ingelast.

De SP stelde aan het begin van de raadsvergadering voor om het agendapunt later te behandelen in verband met de korte voorbereidingstijd. Dit voorstel kreeg geen meerderheid.

De raad had veel vragen aan wethouder Haagsma. Vragen over het betrekken van de omgeving, de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen en de controle op veiligheid en milieuaspecten. In het debat ging het ook over het betrekken van de omgeving. De SP vond dat de raad of het college, voor het besluit werd genomen, bij bevolking te rade had moeten gaan. Andere partijen, zoals PvdA-GroenLinks, VVD en PU, maar ook de wethouder, vinden dat het proces nu pas begint en dat er nog voldoende tijd is om de bevolking te betrekken. De ondernemer zelf en de Provincie gaan dat proces nu starten. De VVD sprak haar waardering uit voor de inspanning die wordt geleverd om een ondernemer tegemoet te komen.

Uiteindelijk heeft de raad met 21 tegen 3 stemmen ingestemd met het verlenen van de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Alleen de fracties van SP en PvvP stemden tegen.

biovergister

10 juli 2017

Gemeenteraad geeft geen ‘cadeautjes’ ondanks positief saldo

De gemeente Noordoostpolder sluit het boekjaar 2016 af met een positief saldo van bijna drie miljoen euro. Reden genoeg voor de VVD om een miljoen euro ‘terug te geven’ aan de burgers. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt echter dat de polderbewoners uiteindelijk meer hebben aan investeringen.

Lovende woorden maandagavond voor het college van B en W dat voor het derde jaar op rij een positief saldo kon presenteren. ONS stelde daarom voor om de automatische jaarlijkse OZB-stijging niet door te voeren. De VVD zou liever nog verder gaan. “We zijn de moeilijke tijden doorgekomen met geld van de burgers. Het is tijd om een deel daarvan terug te geven”, vindt liberaal Keur, met een verwijzing naar de OZB-stijging van 42 procent in de vorige collegeperiode.

Volgens wethouder Wijnants slaat dat voorstel echter een ‘gat in de begroting’. De meeste andere partijen vinden ook dat burgers meer profiteren van wat de gemeente met dat miljoen euro kan doen. De voorstellen van ONS en VVD haalden het daarom niet. Ook de Politieke Unie haalde bakzeil met een voorstel om dorpen die geen bijdrage ontvangen van Windpark Noordoostpolder jaarlijks met tienduizend euro te ondersteunen. Het plan leverde wel veel hoon op. “U wilt een half jaar voor de verkiezingen een cadeautje weggeven voor electoraal gewin”, stelde PvdA-GroenLinks.

Die fractie riep maandag op tot ‘meer ambitie’ bij het dichten van de kloof tussen arm en rijk. D66 vindt dat het college ‘actiever’ moet zijn in de discussie over de Zuiderzeelijn. Het plan daarvoor is weer uit de kast, hoewel volgens wethouder Poppe het enthousiasme in de noordelijke provincies niet groot is. Toch vindt een meerderheid van de raad dat Poppe de ‘lobbytrein’ in beweging moet krijgen. Ook PvdA-GroenLinks kreeg steun voor een onderzoek naar een snelle treinverbinding.

Een motie van ChristenUnie-SGP redde het ook. Dat betekent dat er in de Noordoostpolder een pilot komt met zogenoemde time-out plekken voor jongeren. Het college nam een motie van het CDA over. De christendemocraten pleitten voor een ‘intensief inburgeringsprogramma’, dat statushouders zo snel mogelijk aan een baan of opleiding helpt.

 

Gemeenteraad stemt in met Centrumplan Emmeloord

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het Centrumplan Emmeloord. Dat betekent niet dat het thema de komende jaren van de politieke tafel is. In september of oktober komt wethouder Suelmann bijvoorbeeld met de financiële onderbouwing. “En ook daarna blijft de gemeenteraad bij elk deelproject aan zet.”

De wethouder probeerde daarmee de zorgen van vooral ONS, PvvP en de SP weg te nemen. Die zijn bang dat ze met een ‘ja’ verder geen invloed meer hebben op de plannen. Fractieleider Berthoo Lammers van ONS wijst daarbij op aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Die heeft twee keer geadviseerd dat de gemeenteraad pas beslissingen moet nemen als plannen financieel onderbouwd zijn. De partij had daarom liever pas in september een beslissing genomen.

De andere partijen lieten zich maandag wel overtuigen door Suelmann. Die legde uit dat de gemeenteraad nu akkoord gaat met het stedenbouwkundig plan. Dat is opgesteld nadat bewoners en ondernemers het omarmden tijdens het zogenoemde ‘Open Planproces’. “Dit gaan we nu financieel doorberekenen. Voor de definitieve invulling zijn we ook afhankelijk van wat de markt wil investeren. De gemeenteraad blijft op elk moment in charge.”

SP, ONS en PvvP wilden die uitspraken graag schriftelijk vastgezet zien, maar de andere partijen zagen daarvan het voordeel niet in. Ze vinden de toezegging van Suelmann voldoende. “Het wordt tijd dat er eens wat gaat gebeuren”, stelde Johan Goos van het CDA bijvoorbeeld. Aan het Centrumplan kleeft zo langzamerhand een historie van meer dan vijftien jaar.

Met de variant die nu verder wordt uitgewerkt, kiest de gemeenteraad voor een compact  en aantrekkelijk centrum, met onder meer een horecapaviljoen op De Deel. De gemeenteraad wil maximaal 4 miljoen euro besteden aan het plan.

ONS en PvvP stelden maandag ook vragen over brieven van ondernemer Van Staveren en investeerder De Hoge Dennen Vastgoed. Die zijn niet enthousiast over het gepresenteerde plan. Volgens Suelmann was hij op de hoogte van die mening. Hij gaat zo snel mogelijk met de ondernemers rond de tafel om de plannen verder te bespreken.


6 juni 2017

Espel krijgt een Multifunctioneel Sportcentrum

Bewoners van Espel trakteerden de lokale politiek dinsdagavond op champagne. Ze zijn blij dat de gemeenteraad het sein op groen zette voor een Multifunctioneel Sportcentrum in het dorp. Noordoostpolder draagt 355.000 euro bij aan het sportonderkomen.

Een werkgroep met leden van Sportclub Espel, Dorpsbelangen Espel en de Werkgroep Vergroten Leefbaarheid Espel werkt sinds 2012 aan het plan. Alle sportverenigingen in het dorp gebruiken straks één centrale accommodatie. Die staat dan op de plek naast het te slopen onderkomen van Sportclub Espel. Het dorp draagt zelf 376.000 euro bij aan de realisatie.

Raad ziet geen heil in aanwijzen testlocatie voor duurzame technologieën

Moet de gemeente Noordoostpolder wel of niet een locatie aanwijzen waar bedrijven innovatieve en vooral duurzame technologieën kunnen testen? Volgens PvdA-GroenLinks wel, maar de partij kon dinsdagavond de rest van de gemeenteraad en het college niet overtuigen. Een meerderheid vindt dat initiatieven uit het bedrijfsleven moeten komen.

Raadslid Hylke Hekkenberg denkt dat bedrijven eerder toehappen als de gemeente een plek aanwijst waar bijvoorbeeld een golfslagcentrale of grootschalige opslag van energie kan komen. Hij stelt zelf de omgeving van het windpark voor.

Wethouder Poppe vond de motie van PvdA-GroenLinks niet nodig. Volgens hem kunnen bedrijven met plannen zich altijd bij de gemeente melden. “Het bedrijfsleven kent onze ambities. Wij faciliteren ondernemers en bewoners graag, maar investeren zelf niet in plannen”, aldus Poppe, die erop wijst dat bijna alle duurzame maatregelen die de komende decennia nodig zijn door bedrijven, bewoners en de Rijksoverheid genomen moeten worden.

De discussie ontstond bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. Daarin staan de activiteiten van de gemeente die duurzaamheid bevorderen. Uiteindelijk moeten die leiden naar een energieneutrale Noordoostpolder in 2030. Het stimuleren van aardgasvrije woonwijken, meer duurzame woningen en opwekking van duurzame energie moeten daarvoor zorgen.

De partijen zijn wel positief over het Uitvoeringsprogramma, al stelt D66 dat die wel heel laat in het jaar op tafel komt. Wethouder Poppe zegde toe dat het programma voor 2018 ‘rond de jaarwisseling’ wordt gepresenteerd.

 

Toekomst toren van uitzonderlijke schoonheid nog onduidelijk

“Een toren van uitzonderlijke schoonheid”, zegt vastgoedadviseur Ralph Steenbergen van bureau NESK over de Poldertoren in Emmeloord. Hij gaf dinsdag in de commissie Woonomgeving een presentatie over de mogelijkheden van het symbool van de Noordoostpolder. Een vastomlijnd toekomstplan voor die uitzonderlijk mooie toren reikte hij niet aan.

Watertorens zorgden ooit voor druk op de waterleiding, maar verloren met de komst van moderne pomptechnieken hun oorspronkelijke functie. Bedrijven, restaurants en andere bewoners trokken in de tientallen meters hoge bouwwerken. In Emmeloord waren de laatste initiatieven weinig gelukkig. Sindsdien staat de Poldertoren de meeste tijd leeg. “Veel bewoners beschouwen het zien van de toren als thuis en vinden het zonde dat er niets mee gebeurt”, concludeert Steenbergen na een inventarisatie onder bewoners en ondernemers.

Zelf werkt hij, met meerdere partijen, vanuit een voormalige watertoren in Groningen. Mogelijkheden volop, zeker als het verwachtingspatroon niet te hoog is, stelt de vastgoedadviseur. “Er zit frictie tussen ondernemers die een kantoor willen vestigen en de realiteit. Een watertoren hou je moeilijk droog. Vogels nestelen er graag in en vormen een goede voedingsbodem voor vliegen”, aldus Steenbergen. Een watertoren is niet de juiste locatie voor een modern en onderhoudsvrij kantoor, wil hij maar zeggen.

Probleem voor een rendabele exploitatie is in zijn ogen ook de verwarmingsinstallatie. Die kan niet één deel van de ruimte verwarmen, maar doet zijn werk meteen in de gehele toren. Een forse aanslag op de energierekening kortom. Kansen zijn er desondanks voldoende. Steenbergen raadt aan om ondernemers en inwoners te activeren. “Geef ze het gevoel dat het ‘hun toren’ is en zorg dat deze beter bereikbaar is. Hij staat nu op een eiland.”

Steenbergen hield de commissieleden drie mogelijke scenario’s voor. Die variëren van ‘hou de toren in stand en stel het uitzichtplatform af en toe open’ tot ‘maak de toren geschikt voor volledige verhuur en stel het uitzichtplatform permanent open’. Hij schat de kosten voor deze uitersten op respectievelijk 50.000 en 250.000 euro per jaar. De meeste partijen vinden de keuze voor een scenario nu een stap te ver. “Dan maken we dezelfde fout als tien jaar geleden. We hebben behoefte aan meer zekerheid voordat we een besluit kunnen nemen”, aldus VVD’er Wielenga.

Hylke Steenbergen van PvdA-GroenLinks zou wel een vervolgstap willen zetten, zeker nadat hij samen met de commissieleden de binnenkant van de toren bekeek. “De staat viel me mee. Op de eerste vijf verdiepingen is geen waterschade zichtbaar. Wellicht kunnen deze op korte termijn in gebruik worden genomen. Dan bekijken we daarna de mogelijkheden voor de rest van de toren.”

Wim van Wegen van D66 durft nog verder te dromen. Hij had de opmerking van Steenbergen over de eilandvorming goed gehoord. “Wij pleiten al langer voor verplaatsing van het busstation, dan ben je meteen van het eiland af. De toren staat er heel behoorlijk bij en er zijn zeker mogelijkheden. Voor een poldermuseum zou dit een geweldige locatie zijn.”

Het college gaat de komende periode de kosten van de scenario’s meer inzichtelijk maken en in gesprek met partijen. Na de zomervakantie wordt dan opnieuw gesproken over de toekomst van de Poldertoren.

 

PvdA-GroenLinks vraagt aandacht voor ‘tiny houses’

Het college van B en W staat positief tegenover de komst van tiny houses in de Noordoostpolder. Dat antwoordde wethouder Suelmann dinsdag op vragen van PvdA-GroenLinks.

Tiny houses zijn kleine, zelfvoorzienende woningen die op meerdere plekken in het land worden gebouwd. Ook in de Noordoostpolder is belangstelling voor een project, maar volgens raadslid Hylke Hekkenberg wachten initiatiefnemers al een jaar op een antwoord van de gemeente.

Volgens wethouder Suelmann dateren de eerste contacten echter van januari. Een mogelijke locatie heeft hij op dit moment nog niet op het oog. Wel wil hij zich daarvoor inspannen zodat eind dit jaar mogelijk meer duidelijk is.

 

 

15 mei 2017

Groen licht voor woonpark voor arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft geen problemen met de komst van een woonpark voor arbeidsmigranten aan de Kuinderweg in Luttelgeest. Op die plek wonen straks driehonderd buitenlandse werknemers. De gemeenteraad moest daarvoor maandagavond een bestemmingsplan vaststellen.

Dat maakt een woonbestemming mogelijk op dit voormalige agrarische bedrijf. Alleen SP en de Partij van vrije Poldermensen stemden tegen. Uit de omgeving zijn geen bezwaren gekomen. Met de stemming over dit onderwerp was de korte gemeenteraadsvergadering meteen weer voorbij.

Burgemeester Van der Werff meldde nog wel dat VVD’er Keur heeft meegedeeld dat hij in december de gemeenteraad gaat verlaten. De liberalen wil ruimte maken voor ‘de volgende generatie’.

CDA wil weer stickers op afvalcontainers

Als het aan het CDA ligt, worden alle afvalcontainers in de Noordoostpolder voorzien van stickers. Die moeten duidelijk maken welk afval in welke container moet. “Als je gedrag van mensen wilt veranderen, moet je ze helpen”, stelt raadslid Johan Goos, met in zijn hand een krantenartikel over verkeerd gebruik van afvalcontainers.

‘Halve badkamer bij het restafval’, staat daar boven. Veel mensen gooien blijkbaar, bewust of onbewust, afval in een verkeerde container. Stickers werken, denkt Goos, met in het achterhoofd dat die er in 2011 ook op zijn geplakt. Wethouder Poppe zegt toe dat hij de mogelijkheid gaat bekijken, maar dan wel als onderdeel van een pakket van maatregelen. Hij wijst er bovendien op dat polderbewoners nog maar net vier containers hebben en moeten wennen aan die nieuwe situatie.

 hvc-19

Burgemeester: berichten over incidenten AZC  ‘stemmingmakerij’

“Stemmingmakerij”, zegt burgemeester Van der Werff over berichten dat in het AZC Luttelgeest vorig jaar achthonderd ‘incidenten’ waren. “Zeshonderd daarvan zijn in de sfeer van ‘roken op de kamer’ of ‘gebruik alcohol’”, aldus Van der Werff op vragen van Arjan van de Beek van ONS. Die wilde weten of de veiligheid van de bevolking in gevaar is geweest.

Volgens Van der Werff niet. Die wijst erop dat de incidenten op het terrein van het AZC plaatsvonden. “COA en het Rijk zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein, wij daar buiten. Incidenten buiten het terrein zijn mij niet bekend. De risico’s voor de bevolking zijn niet groter dan in elke willekeurige wijk in de Noordoostpolder”, aldus Van der Werff.

Hij wijst erop dat het niet vreemd is dat er soms incidenten zijn. “Bewoners van het AZC komen uit zeer stressrijke gebieden en leven hier dicht op elkaar. Van de tweehonderd meer serieuze meldingen, gaat het relatief vaak om dreigen met suïcide. Dat laat zien dat deze mensen vaak tot het randje toe gestrest zijn.”

18 april 2017

Gemeenteraad Noordoostpolder vestigt snelheidsrecord

Binnen vijf minuten beëindigde burgemeester Van der Werff dinsdagavond de eerste gemeenteraadsvergadering nieuwe stijl. Over sneller besluiten nemen gesproken. Dat is althans een van de doelen van de nieuwe stijl. “Dat het zo snel ging, heeft vooral te maken met het gebrek aan agendapunten”, klonk het na afloop bijna geruststellend.

De Noordoostpolder wil snellere besluitvorming en meer discussie tussen de gemeenteraadsleden. Een nieuwe vergaderstructuur moet daaraan bijdragen: de politici bespreken eerst in drie afzonderlijke commissies de agendapunten en besluiten daarover, als het goed is, op dezelfde avond in de raadsvergadering.

Bij gebrek aan veel agendapunten lukte dat op de eerste avond wonderwel. Van der Werff kon drie hamerstukken aftikken en bracht één ‘stemstuk’ in de vergadering. Met een ruime meerderheid koos de gemeenteraad voor het vervangen van de Marknesserbrug door een ‘stadspoortvariant’.

Daarover was in de commissie overigens wel de nodige discussie, zodat ook dat doel van de nieuwe opzet behaald werd. Zoeken was het nog wel voor de commissieleden. “Volgens de nieuwe opzet mag ik nu….”, was de meest gehoorde zin van de avond. Of de nieuwe opzet inderdaad een verbetering is, moet blijken als de politiek meer agendapunten te verhapstukken heeft.

 

VVD stelt vragen over subsidie Mannencentrum

Het Mannencentrum in Emmeloord heeft in de eerste periode van het bestaan al waarde gehad. Dat antwoordde wethouder Bogaards maandagavond op vragen van de VVD. Raadslid Lindenbergh vroeg zich af wat ‘nut en noodzaak’ zijn van een subsidie aan dit centrum voor allochtone mannen.

Volgens Bogaards kan het centrum, net zoals het Vrouwencentrum, een belangrijke ontmoetingsplek zijn. “In onze gemeente zijn er weinig plekken waar mannen van andere nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten. We hebben hier bijvoorbeeld geen theehuizen”, aldus de wethouder. Zij wijst erop dat het Vrouwencentrum een belangrijke gesprekspartner van de gemeente is. “Ook over maatschappelijke onderwerpen zoals radicalisering.”

Het Mannencentrum leidde al tot een betaalde baan voor een bezoeker. Ook hebben jongeren taakstraffen uitgevoerd bij de organisatie. Bogaards hoopt dat dit centrum ook uitgroeit tot een gesprekspartner. Maar waarom niet één centrum voor mannen én vrouwen, vroeg Lindenbergh zich af. “Mogelijk dat dit initiatief daar in de toekomst naar leidt”, opperde Bogaards, die erop wijst dat de subsidie alleen voor dit jaar bedoeld is. Daarna wordt gekeken wat de waarde van het centrum is.

De polder is met Amsterdam de enige gemeente waar een dergelijk initiatief is ontstaan. “Waarom moeten we zo voorop lopen?”, vroeg Lindenbergh nog. “Waarom niet?”, antwoordde Bogaards.

Logo mannencentrum

Raad kiest voor ‘uitstraling’ bij nieuwe Marknesserbrug

De gemeenteraad kiest bij de vervanging van de Marknesserbrug voor de ‘stadspoortvariant’. Die 3,6 miljoen euro kostende brug moet de toegang naar Emmeloord meer allure geven. SP en VVD zijn niet gelukkig met de keuze, die een half miljoen euro duurder is dan de basisvariant. “Met dat geld kun je veel betere dingen doen”, stelt SP’er Nijholt.

Ook Keur van de VVD is om financiële redenen tegen die duurdere brug. Hij trok dinsdag fel van leer in de commissie Woonomgeving, die aan de raadsvergadering vooraf ging. “De gemeente moet meer vet op de botten krijgen. Ik kan me nog herinneren dat we ooit 110 miljoen euro spaargeld hadden, dat is nu nagenoeg nul. Dan verbaast ons deze keuze van de andere fracties. Zo ga je niet met geld van de burger van de Noordoostpolder om”, vindt Keur.

De meerderheid kiest echter toch voor de uitstraling van de brug. Volgens Van de Beek van ONS is de stadspoortvariant ook de meest veilige. “Het fietspad ligt straks binnen de pijlers van de brug. Dat verbetert het overzicht en de veiligheid. Voor ons geeft dat de doorslag.”

De nieuwe brug gaat zeventig tot tachtig jaar mee. Daarmee is nieuwbouw uiteindelijk goedkoper dan renovatie, waarvoor de gemeenteraad drie jaar geleden al koos. Toen een aannemer de opdracht teruggaf, kwamen er nieuwe opties op tafel.