Rekenkamer Noordoostpolder: Aanpak ondermijning krijgt te weinig aandacht

Gepubliceerd op: 31 oktober 2023 11:10

De rekenkamer van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van ondermijning door de gemeente en de bekendheid hier van bij de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Ondermijning van de democratische rechtsorde is een probleem dat landelijk veel aandacht krijgt
.
Binnen de gemeente Noordoostpolder is ondermijning een reëel probleem. Ondermijning richt zich op drugscriminaliteit, witwassen en arbeidsmigranten. De rekenkamer heeft dit onderzoek in de periode december 2022-maart 2023 uitgevoerd.
Het blijkt dat de aanpak van ondermijning binnen de gemeente Noordoostpolder onder de maat is. Dit komt deels door onderbezetting, maar ook door het ontbreken van het gevoel van urgentie bij college en raad.
De beschikbare menskracht is laag ten opzichte van die van een aantal naburige gemeenten. Uit het onderzoek bleek ook dat de verantwoordelijke bestuurders onvoldoende het voortouw namen bij de aanpak van ondermijning. Bovendien heeft een aanzienlijk deel van de raad onvoldoende oog voor de problematiek rond ondermijning.

De rekenkamer heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamer geeft op 31 oktober 2023 in raadscommissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken een toelichting op het rapport. Op 27 november is er een beeldvormende bespreking en op 11 december is de raadsbehandeling. Het rapport is te vinden op de website van de gemeenteraad.

Rekenkamers zijn bij wet ingesteld en ondersteunen de gemeenteraad door het doen van onderzoek binnen het domein van de gemeente naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Zij zijn onafhankelijk en trekken op basis van het onderzoek conclusies en doen aanbevelingen aan raad en college van B&W.