Raadscommissie WO

Naam: Raadscommissie WO

13 zetels

raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen:

  • Een groene woonomgeving:
    natuurbescherming, groenvoorzieningen, grachten, waterpartijen, reiniging, riolering, milieu en project Wellerwaard;
  • Een bereikbare gemeente:
    verkeer, wegen/straten/pleinen, binnenhavens en waterwegen, waterkeringen;
  • Noordoostpolder ontwikkelt door:
    ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieuwing bouwgrondexploitatie, volkshuisvesting, Stadshart, Emmelhage, bouw- en woningtoezicht.

Contact

commissiegriffier: E. Kroon (Elles)
emailadres: e.kroon@noordoostpolder.nl

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

Ophalen gegevens