Rekenkamercommissie Noordoostpolder: ´WerkCorporatie haalt doelstellingen’

Gepubliceerd op: 16 februari 2021 12:20

De WerkCorporatie
Voor uitvoering van de Participatiewet richtte de gemeente Noordoostpolder eind 2014 de WerkCorporatie B.V. op. De WerkCorporatie is verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Wanneer een inwoner een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt beslist of een inwoner in aanmerking komt voor begeleiding door de WerkCorporatie. Dit is het geval als de inschatting is dat de desbetreffende persoon binnen twee jaar naar werk begeleid kan worden. De gemeente wil stimuleren dat mensen meedoen aan de samenleving en aan de arbeidsmarkt, waarbij oog is voor mens en zijn omgeving. In een verordening heeft de gemeente vastgelegd welke instrumenten beschikbaar zijn om participatie van inwoners te stimuleren. Dit onderzoek van de rekenkamercommissie betreft een terugblik op de totstandkoming en uitvoering van het beleid in de afgelopen jaren, en mogelijke verbeterpunten in de komende jaren.

Aanbevelingen
In het rapport van de rekenkamercommissie Noordoostpolder staan aanbevelingen voor de manier waarop de betrokkenheid van de raad beter kan. Joris van Enst, voorzitter van de rekenkamercommissie: "Uit dit onderzoekt blijkt dat de inzet van de WerkCorporatie er zeker is. Tegelijkertijd maakt de rekenkamercommissie zich zorgen over de beperkte sturing en het beperkte zicht op de efficiency bij de WerkCorporatie. Er is dus nog een wereld te winnen. Met de aanbevelingen geeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder een aantal verbetermogelijkheden aan. Wij adviseren zowel de gemeenteraad als het college om zich over deze aanbevelingen te buigen en hier heldere afspraken over te maken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de bevolking ziet dat het bestuur zich extra inzet voor een belangrijke kerntaak: het op een zorgvuldige en transparante manier begeleiden van kwetsbare medeburgers."

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het huidige beleidsplan participatie niet meer actueel is. Ook is niet goed vast te stellen of het toezicht op de uitvoering van de WerkCorporatie (de governance) op orde is. De betrokkenheid en de kaderstelling door de gemeenteraad kan beter. De gemeente heeft met de WerkCorporatie een uitvoeringsorganisatie neergezet die er in slaagt om de gestelde doelstellingen te behalen. De WerkCorporatie doet dit binnen de financiële kaders zoals meegegeven door de gemeente, naar tevredenheid van kandidaten en werkgevers.

Wel zijn verbeterpunten aangedragen. Gezien de recente ontwikkeling dat kandidaten van de WerkCorporatie meer ondersteuning vragen, wordt een beter zicht op de efficiency van ingezette instrumenten belangrijker en die ontbreekt nu nog.

Behandeling door de gemeenteraad
De rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie geeft op 15 maart in de commissie een toelichting op het rapport en de gemeenteraad zal het rapport behandelen op 29 maart. Het rapport is te vinden op de website van de gemeente.