Proclaimer

Proclaimer gemeente Noordoostpolder

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente Noordoostpolder besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen via het onderstaande telefoonnummer.

Gemeentelijke regelgeving op de website
Via de website heeft u toegang tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Auteursrecht
De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Noordoostpolder en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van Noordoostpolder over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron vermeldt en het geen commerciële doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Noordoostpolder via e-mail websitebeheer@noordoostpolder.nl

Aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat de gemeente Noordoostpolder tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentiële informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s).

Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Noordoostpolder toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Noordoostpolder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's

Privacy

De gemeenteraad van Noordoostpolder hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt heeft. We verwerken alleen (bijzondere) persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. Die grondslagen zijn: toestemming, een overeenkomst, een wettelijke verplichting, vitaal belang of publiekrechtelijke taak.  

We verstrekken uw gegevens niet zo maar aan derden, alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering uw vraag of een wettelijke verplichting. We bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is. De gemeenteraad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (BIG). In het verwerkingenregister kunt u zien om welke gegevens dit gaat, voor welk doel we die gegevens gebruiken en met wie we deze eventueel delen.

Heeft u nog vragen over privacy, dan kunt u mailen naar privacy@noordoostpolder.nl of een brief sturen naar Griffie gemeenteraad Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.