Rekenkamer

De rekenkamer Noordoostpolder ondersteunt de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamer wil laten zien wat er terecht komt van gemeentelijke beleidsvoornemens. De rekenkamer is objectief en onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel.

Voor meer informatie over het werk van de Rekenkamer kunt u dit filmpje bekijken. 

De bevoegdheden en werkwijze van de rekenkamer liggen vast in verschillende verordeningen en reglementen, die onderaan deze pagina te vinden zijn.

De rekenkamer van Noordoostpolder bestaat uit drie externe leden:
De heer J. van Enst (voorzitter)
De heer H.A. van der Meulen (lid)
Mevrouw N. Wiersma (lid)

Mevrouw E.M.L. Fogl is secretaris van de rekenkamer.

Is er iets waarvan u, als raadslid of burger, denkt dat de rekenkamer dat zou moeten onderzoeken? Geef het door aan de ambtelijk secretaris door een e-mail te sturen aan: rekenkamer@noordoostpolder.nl

De privacyverklaring kunt u hier lezen:
Privacyverklaring rekenkamercomissies (juni 2018)

Jaarverslagen en onderzoeksplannen

De activiteiten van de rekenkamer zijn terug te lezen in de jaarverslagen. Het jaarplan vertelt u wat de rekenkamer komend jaar van plan is.
Jaarverslag 2007 en Onderzoeksplan 2008
Jaarverslag 2008 en Onderzoeksplan 2009
Jaarverslag 2009 en Onderzoeksplan 2010
Jaarverslag 2010 en Onderzoeksplan 2011
Jaarverslag 2011 en Onderzoeksplan 2012
Jaarverslag 2012 en Onderzoeksplan 2013
Jaarverslag 2013 en Onderzoeksplan 2014
Jaarverslag 2014 en Onderzoeksplan 2015
Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016
Jaarverslag 2016 en Onderzoeksplan 2017
Jaarverslag 2017 en Onderzoeksplan 2018
Jaarverslag 2018 en Onderzoeksplan 2019
Jaarverslag 2019 en Onderzoeksplan 2020
Jaarverslag 2020 en Onderzoeksplan 2021 
Jaarverslag 2021 en Onderzoeksplan 2022
Jaarverslag 2022 en Onderzoeksplan 2023
Jaarverslag 2023 en Jaarplan 2024

Ook zijn alle publicaties  van de rekenkamer digitaal beschikbaar:

Rekenkamerbrief - klachtbehandeling (mei 2024)

Rapport Ondermijning 'Stenen lichten' (december 2023)

Rapport Samenwerking in Flevoland onder de nieuwe Omgevingswet (september 2023)

Rapport Doorwerkingsonderzoek (december 2022)
Dit onderzoek geeft een beeld van de effectiviteit van enkele onderzoeken die de rekenkamer van de gemeente Noordoostpolder in de achterliggende jaren heeft uitgevoerd.

Rapport Welzijnswerk Carrefour en welzijnswerk (december 2021)
Onderzoek naar Carrefour en het welzijnswerk in de Noordoostpolder.

Rapport Dorpsvisies Noordoostpolder (september 2021)
Onderzoek naar de toegevoegde waarde van de dorpsvisies op het gemeentelijke beleid en wat het concrete zichtbare effect is voor de dorpen

Rapport Samen werken loont (februari 2021)
Onderzoek naar beleid en uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Noordoostpolder

Onderzoek naar de inzet van de gemeente Noordoostpolder in de energietransitie en de rol van de raad

Eindrapportage onderzoek Jeugdzorg Noordoostpolder
Onderzoek op instigatie van het burgerpanel.(februari 2019)

Quick scan integriteitsbeleid
Korte verkenning naar de stand van zaken van het integriteitsbeleid van de gemeente Noordoostpolder (juni 2018)

Onderzoek grip op grote projecten
Onderzoek naar de besluitvorming, sturing en verantwoording bij grote projecten (december 2017)

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen HVC
Vervolgonderzoek naar het effect van het eerste onderzoek naar HVC uit 2014 (maart 2017)

Rekenkamercommissie Noordoostpolder de straat op, notitie Spotdag
Factsheet Spotdag
Kort onderzoek naar hoe gebruikersvriendelijk burgers worden benaderd via (formulieren op) de website. (maart 2017)

Subsidies in Noordoostpolder
Over de definiëring en omvang van de subsidiestromen, het beleid en proces rondom subsidieverstrekking en de rol van de raad (december 2016).

Koersen naar het Cultuurbedrijf
Onderzoek naar informatievoorziening en besluitvorming (maart 2016)

Digitale dienstverlening in de gemeente Noordoostpolder
(juni 2015)

Lokaal onderzoek HVC
Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC.

Gezamenlijk onderzoek HVC
Gezamenlijk onderzoek HVC door 17 rekenkamer(commissie)s (maart 2014)
Bijlagen bij rapport gezamenlijk onderzoek.

Re-integratiebeleid en -uitvoering in Noordoostpolder.
Ruimte voor verbetering, in een veranderde context (januari 2014)

WMO in de Noordoostpolder
Een onderzoek naar de uitvoering van de WMO (november 2013)

Trots op de toren
Een onderzoek naar de ontwikkeling van de Poldertoren in Noordoostpolder (december 2012)

Handhaving op orde
Een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder en de uitvoering daarvan (oktober 2012)

Op Goede grond(en)
Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder (april 2012)

Doorwerking doordacht
Onderzoek naar de doorwerking van rekenkamer aanbevelingen in de gemeente Noordoostpolder (september 2011)
Bijlageboek rapport doorwerking doordacht

Integraal gebiedsgericht werken, samen werken aan samen leven
Een onderzoek naar de effecten van integraal gebiedsgericht werken in gemeente Noordoostpolder (maart 2011)

Juridische kwaliteit gewogen
Een onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Noordoostpolder (september 2010)

Emmeloord centrum centraal
Onderzoek naar de financiële beheersing van het centrumplan Emmeloord (augustus 2009)

Beheer op polderpeil
Onderzoek naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte (juni 2009)

Groot worden in Noordoostpolder
Een evaluatie van het grondbeleid (oktober 2008)

De onderzoeker onderzocht
Vier jaar rekenkamer Noordoostpolder (juni 2008)

In goede banen geleid?
Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Noordoostpolder (december 2007)

Van goed naar beter
Onderzoek naar de stand van zaken van de kwaliteit van de dienstverlening (mei 2007)

Projectmatig werken in Noordoostpolder: in control?
Onderzoek naar het projectmatig werken (november 2006)

Inkoopbeleid gemeente Noordoostpolder
Het inkoopbeleid in Noordoostpolder doorgelicht (april 2006)

Niet voor NOP
Een onderzoek naar de kostendekkendheid van leges in Noordoostpolder (juli 2005) 

Reglementen

Verordening op de Rekenkamer

Reglement van Orde

Onderzoeksprotocol