Raadscommissies

De beleidsterreinen uitgesplitst per commissie 

Raadscommissie Bestuur, financiën en economische zaken (BFE), met als beleidsterreinen: 

 • Bestuur:
  Gemeentebestuur, bestuursorganisatie, communicatie
  Regionale samenwerking (Flevoland en Regio Zwolle, Regionale Energie Strategie) en verbonden partijen (Veiligheidsregio, OFGV, GGD, IJsselmeergroep),
  Dienstverlening en participatie: werken voor en met de samenleving
  Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding,
  Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Financiën, grondexploitaties
 • Economische ontwikkeling:
  Sociaal-economisch beleid, gebiedsmarketing, onderwijs&arbeidsmarkt (o.a. WerkCorporatie en Concern voor werk), bedrijventerreinen, ondernemersklimaat, innovatie, duurzaam ondernemen
  Toerisme en recreatie, evenementenbeleid
  Nutsbedrijven
  Cultureel erfgoed, Werelderfgoedcentrum en gebiedsontwikkeling Schokland
 • Maatschappelijk vastgoed: Voorzien in Vastgoed (ViV)(in het kader van grote projecten valt dit onder BFE en afhankelijk van het onderwerp samen met WO en/of SLZ)
  Onderwijshuisvesting, VO-campus, cultuurhuisvesting, zwembad

Commissiegriffier: H.A.R.E. Prins (Eduard)
E-mail: e.prins@noordoostpolder.nl

Commisse BFE
Voornaam Naam Fractie
1 Albertine Evers PU
2 Wilbert  Ritsema PU
3 Sjoerd Boer de CU-SGP
4 Anjo Simonse CU-SGP
5 Yosef van der Horst CU-SGP
6 Bert Geerts CDA
7 Ramona  van Urk CDA
8 Lub Post CDA
9 Berthoo Lammers ONS
10 Jasper  Os van  VVD
11 Henk van de Linde PvdA
12 Lianne Mulder PvdA
13 Sandra Schrijver GL

 

Raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen

 • Omgevingswet: fysieke, sociale en economische domein
  Omgevingsvisie (structuurvisie): een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met SLZ)
       Openbare ruimte, landschap, groenvoorziening, afval, riolering, natuur/milieu
       Welstandsbeleid
  Omgevingsplan: juridische regels voor bestemmingen (o.a. vrijkomende agrarische erven) en gemeentelijke verordeningen
 • Woningbouwopgave
       Stads- en dorpsontwikkeling, ontwikkelperspectieven
       Flevoland bouwt voor Nederland
 • Veilige wegen met vlotte doorstroming
       Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Energietransitie en klimaat (m.u.v. Regionale Energie Strategie)

Commissiegriffier: E. Kroon (Elles)
E-mail: e.kroon@noordoostpolder.nl

Commissie WO
Voornaam Naam Fractie
1 Tom Langenberg PU
2 Alex Tuinenga PU
3 Wiemer Haagsma PU
4 Tobias  Dijk van CU-SGP
5 Jos Bus CDA
6 Marien van der Slikke CDA
7 Bert-Jan Aling ONS
8 Helga Wiedijk ONS
9 Jelmar Halma VVD
10 Elie ten Napel VVd
11 Lianne Mulder PvdA
12 Hylke Hekkenberg GL
13 Wim Wegen van D66

 

Raadscommissie Samenlevingszaken (SLZ), met als beleidsterreinen:

 • Omgevingsvisie: een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met WO)
       Gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, inclusieve samenleving
 • Opvoeding en onderwijs:
       Peuterspeelopvang en kinderopvang,
       Onderwijsondersteuning/expertisecentrum, leerlingenvervoer, leerplicht, taal en geletterdheid, volwassenen-educatie
       Inburgering
 • Sporten en bewegen
       Sportvoorzieningen, recreatieve sportbeoefening, gezonde leefstijl
 • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
       Cultuurbedrijf, Bibliotheek
 • Sociaal domein
       Volksgezondheid en zorg (digitalisering)
       Wmo, welzijn, ouderen (wonen en zorg)
       Jeugd
       Participatiewet
       Minimabeleid, schulddienstverlening, armoede en bijstand

Commissiegriffier: M. de Wolff (Miranda)
E-mail: griffie@noordoostpolder.nl

Commissie SLZ
Voornaam Naam Fractie
1 Arja Heerspink PU
2 Alice  Leijten PU
3 Yvonne  Knobbout PU
4 Maayolein Goelema CDA
5 Bert Geerts CDA
6 Ramona  van Urk CDA
7 Monica Koers CU-SGP
8 Gerdien Lambregtse CU-SGP
9 Yosef van der Horst CU-SGP
10 Anjo Simonse CU-SGP
11 André Kromkamp VVD
12 Helga Wiedijk ONS
13 Sigrid Bosman ONS
14 Henk van der Linde PvdA
15 Jettie Marinussen PvdA
16 Sandra Schrijver GL
17 Linda van Vilsteren GL
18 Jan Boer de D66