Raadscommissies

De beleidsterreinen uitgesplitst per commissie 

Raadscommissie Bestuur, financiën en economische zaken (BFE), met als beleidsterreinen: 

 • Bestuur:
  Gemeentebestuur, bestuursorganisatie, communicatie
  Regionale samenwerking (Flevoland en Regio Zwolle, Regionale Energie Strategie) en verbonden partijen (Veiligheidsregio, OFGV, GGD, IJsselmeergroep),
  Dienstverlening en participatie: werken voor en met de samenleving
  Veiligheid: openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding,
  Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Financiën, grondexploitaties
 • Economische ontwikkeling:
  Sociaal-economisch beleid, gebiedsmarketing, onderwijs&arbeidsmarkt (o.a. WerkCorporatie en Concern voor werk), bedrijventerreinen, ondernemersklimaat, innovatie, duurzaam ondernemen
  Toerisme en recreatie, evenementenbeleid
  Nutsbedrijven
  Cultureel erfgoed, Werelderfgoedcentrum en gebiedsontwikkeling Schokland
 • Maatschappelijk vastgoed: Voorzien in Vastgoed (ViV)(in het kader van grote projecten valt dit onder BFE en afhankelijk van het onderwerp samen met WO en/of SLZ)
  Onderwijshuisvesting, VO-campus, cultuurhuisvesting, zwembad

Commissiegriffier: H.A.R.E. Prins (Eduard)
E-mail: e.prins@noordoostpolder.nl

Commisse BFE
Voornaam Naam Fractie
1 Albertine Evers PU
2 Sjoerd Boer de CU-SGP
3 Yosef van der Horst CU-SGP
4 Bert Geerts CDA
5 Lub Post CDA
6 Berthoo Lammers ONS
7 Jasper  Os van  VVD
8 Henk van de Linde PvdA
9 Lianne Mulder PvdA
10 Sandra Schrijver GL
11 Alice Leijten PU

 

Raadscommissie Woonomgeving (WO), met als beleidsterreinen

 • Omgevingswet: fysieke, sociale en economische domein
  Omgevingsvisie (structuurvisie): een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met SLZ)
       Openbare ruimte, landschap, groenvoorziening, afval, riolering, natuur/milieu
       Welstandsbeleid
  Omgevingsplan: juridische regels voor bestemmingen (o.a. vrijkomende agrarische erven) en gemeentelijke verordeningen
 • Woningbouwopgave
       Stads- en dorpsontwikkeling, ontwikkelperspectieven
       Flevoland bouwt voor Nederland
 • Veilige wegen met vlotte doorstroming
       Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Energietransitie en klimaat (m.u.v. Regionale Energie Strategie)

Commissiegriffier: E. Kroon (Elles)
E-mail: e.kroon@noordoostpolder.nl

Commissie WO
Voornaam Naam Fractie
1 Tom Langenberg PU
2 Alex Tuinenga PU
3 Wiemer Haagsma PU
4 Tobias  Dijk van CU-SGP
Paul Ringelberg CU-SGP
6 Jos Bus CDA
7 Marien van der Slikke CDA
8 Bert-Jan Aling ONS
9 Helga Wiedijk ONS
10 Jelmar Halma VVD
11 Elie ten Napel VVd
12 Lianne Mulder PvdA
13 Hylke Hekkenberg GL
14 Wim Wegen van D66

 

Raadscommissie Samenlevingszaken (SLZ), met als beleidsterreinen:

 • Omgevingsvisie: een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (samen met WO)
       Gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, inclusieve samenleving
 • Opvoeding en onderwijs:
       Peuterspeelopvang en kinderopvang,
       Onderwijsondersteuning/expertisecentrum, leerlingenvervoer, leerplicht, taal en geletterdheid, volwassenen-educatie
       Inburgering
 • Sporten en bewegen
       Sportvoorzieningen, recreatieve sportbeoefening, gezonde leefstijl
 • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
       Cultuurbedrijf, Bibliotheek
 • Sociaal domein
       Volksgezondheid en zorg (digitalisering)
       Wmo, welzijn, ouderen (wonen en zorg)
       Jeugd
       Participatiewet
       Minimabeleid, schulddienstverlening, armoede en bijstand

Commissiegriffier: M. de Wolff (Miranda)
E-mail: griffie@noordoostpolder.nl

Commissie SLZ
Voornaam Naam Fractie
1 Arja Heerspink PU
2 Yvonne  Knobbout PU
3 Maayolein Goelema CDA
4 Bert Geerts CDA
5 Ramona  van Urk CDA
6 Monica Koers CU-SGP
7 Gerdien Lambregtse CU-SGP
8 Yosef van der Horst CU-SGP
9 André Kromkamp VVD
10 Helga Wiedijk ONS
11 Sigrid Bosman ONS
12 Henk van der Linde PvdA
13 Jettie Marinussen PvdA
14 Sandra Schrijver GL