CDA

Naam: CDA

5 zetels

wortels die ons land hebben gevormd.

Rentmeesterschap.

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Gespreide verantwoordelijkheid De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren.

Publieke gerechtigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Solidariteit: er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Lokale standpunten:

Een sterke samenleving: We willen eigenaarschap en ruimte voor initiatief bij onze inwoners.

Iedereen doet mee: Is meedoen naar vermogen: Wij gaan uit van de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners echter waar zij ondersteuning  nodig hebben krijgen ze dat werken is belangrijk en Nederlands spreken een voorwaarde.

Een eerlijke economie: een economie waarin iedereen kans heeft een inkomen te verwerven en waarbij rekening gehouden wordt met duurzaamheid en leefomgeving. Onze boeren zijn belangrijk voor het  gebied. Circulaire landbouw heeft de toekomst. Zonne-energie niet op landbouwgrond maar zoeken naar innovatie! Daarnaast zetten we in op regionale ontwikkelingen.  

Zorg voor elkaar; Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar. Zorg is goed geregeld. Er zijn passende woonvormen voor wie dat nodig heeft. Ouderen blijven  langer thuis wonen. Dat kan alleen als de voorzieningen op orde zijn.

Culturele rijkdom: we houden de cultuur van Noordoostpolder in stand. Windsingels, poldertoren en Werelderfgoed Schokland. Maar ook amateurkunst  en het cultuurbedrijf verdienen onze steuun.

De Jeugd heeft de toekomst: Om Noordoostpolder aantrekkelijk te houden moet opleiding, huisvesting en vervoer goed geregeld zijn.