CDA

CDA

Logo van CDA
Website: www.cdanoordoostpolder.nl
Aantal zetels: 7
E-mail adres:
Contact informatie:

Algemeen
In de visie van het CDA is ieder mens van waarde en komt ieder mens pas tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. In ons denken en handelen wordt de bijbel als inspiratiebron gebruikt.

De basis vormen de volgende vier uitgangspunten:
-          gespreide verantwoordelijkheid: mensen die elkaar vertrouwen voelen zich betrokken bij de gemeenschap en nemen verantwoording voor hun leefomgeving;
-          solidariteit: we leven niet alleen voor ons zelf, maar kunnen pas mens zijn door te leven met elkaar. Oud en jong;  meerderheden en minderheden; arm en rijk;
-          publieke gerechtigheid: een betrouwbare overheid stelt grenzen en geeft burgers zekerheid. Basisvoorzieningen moeten worden geborgd. Grondrechten en democratische rechtsstaat zijn de grondslag voor christendemocratische politiek;
-          rentmeesterschap; de aarde is niet van ons, maar hebben we te leen gekregen van God. zorg voor alles wat op aarde leeft is vanzelfsprekend, inclusief  verantwoord omgaan met publieke middelen en overheidsfinanciën.

Lokaal
Van oudsher zijn wij de partij van waarden en normen. De basis hiervoor is respectvol omgaan met onze medemens. Daar willen wij in de Noordoostpolder ook aan werken. De komende jaren van bezuinigingen zijn voor ons de volgende punten van belang:
- dat we een gemeente zijn die verbindingen legt tussen mensen en organisaties
- dat we burgers als onze partners zien
- dat we organisaties vertrouwen schenken.

Speerpunten zijn:
- blijvende ondersteuning bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers
- een sluitende meerjarenbegroting realiseren
- onze voorzieningen zoveel mogelijk handhaven, zodat we een aantrekkelijke gemeente zijn om te leven en te werken
- samen werken met buurtgemeenten waar dat kan
- de bezuinigingen evenwichtig over inwoners spreiden
- de kwetsbare groepen blijven ondersteunen
- onze burgers motiveren om mee te doen
- de leefbaarheid binnen wijken en dorpen verbeteren, waarbij de gedachten van bewoners als uitgangspunt wordt genomen.

Leden